Калкулатор за модел 2

 

Калкулација на основу другог модела који су банке, сходно тачки 3. став 1. тачка 2) Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути (у даљем тексту: Одлука), дужне да понуде корисницима стамбених кредита индексираних у швајцарским францима ради закључења анекса уговора којим се тај кредит конвертује у кредит индексиран у еврима по курсу евра према швајцарском франку израчунатом на основу званичног средњег курса динара према евру и званичног средњег курса динара према швајцарском франку који важе на дан закључења анекса уговора. Каматна стопа коју банка примењује на кредите индексиране у еврима на годишњем нивоу снижава се за 1 п.п., при чему не мора бити нижа од 3%, уз могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година. Kалкулација обухвата и могућност обрачуна ефекта умањења рате кредита по основу укупног износа новчаних средстава који је банка, сходно тачки 2. Одлуке, дужна да урачуна у превремену отплату кредита.


Параметри калкулације
Датум калкулације кредита (формат: dd.mm.yyyy.)
Средњи курс*
Средњи курс EUR на дан калкулације**
Средњи курс CHF на дан калкулације**
Средњи курс EUR/CHF на дан калкулације***
Износ главнице кредита*
Износ који је банка наплатила по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF након умањења****  CHF
Преостали рок отплате кредита
Преостали рок отплате кредита  месеци
Продужење рока отплате кредита  месеци
Нови преостали рок отплате кредита  месеци
Уговорена камата по кредиту у CHF*
Укупна уговорена каматна стопа  %
Kамата по кредиту конвертованом у EUR*
Каматна стопа коју банка примењује на кредите индексиране у EUR  %
Умањена каматна стопа  %
* За унос децимала користити зарез.
** За унос користити максимално четири децимале.
*** За унос користити максимално пет децимала.
**** За унос користити максимално две децимале.


Напомене
Калкулативни модел 2 применљив је на све кредите чији је преостали рок доспећа највише 300 месеци.
- Иако рата кредита конвертованог у евре може бити већа од актуелне рате, конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима елиминише ризик апрецијације швајцарског франка у односу на евро.
- Продужење рока отплате кредита умањује рату кредита али увећава укупну камату по основу кредита, као и у случају свих других кредита.

Важно!!!
Ови калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање ефеката примене модела сходно тачки 3. став 1. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, а камата је израчуната конформном методом. Могућа су мања одступања због заокруживања.


Copyright © 2008 - 2022 , НБС