Калкулатор за модел 3

 

Калкулација на основу трећег модела који су банке, сходно тачки 3. став 1. тачка 3) Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути (у даљем тексту: Одлука), дужне да понуде корисницима стамбених кредита индексираних у швајцарским францима ради закључења анекса уговора којим се за тај кредит каматна стопа на годишњем нивоу снижава за 1 п. п., при чему не мора бити нижа од 3% (ако би каматна стопа након примене тачке 4. те одлуке била већа од 3%), уз могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година. Kалкулација обухвата и могућност обрачуна ефекта умањења рате кредита по основу укупног износа новчаних средстава који је банка, сходно тачки 2. Одлуке, дужна да урачуна у превремену отплату кредита.


Параметри калкулације
Износ главнице кредита*
Износ који је банка наплатила по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF након умањења****  CHF
Преостали рок отплате кредита
Преостали рок отплате кредита  месеци
Продужење рока отплате кредита  месеци
Нови преостали рок отплате кредита  месеци
Уговорена камата по кредиту у CHF*
Укупна уговорена каматна стопа  %
Снижена каматна стопа*
Умањена уговорена каматна стопа  %
* За унос децимала користити зарез.
** За унос користити максимално четири децимале.
*** За унос користити максимално пет децимала.
**** За унос користити максимално две децимале.


Напомене
Калкулативни модел 3 применљив је на све кредите чији је преостали рок доспећа највише 300 месеци.
- Продужење рока отплате кредита умањује рату кредита али увећава укупну камату по основу кредита, као и у случају свих других кредита.

Важно!!!
Ови калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање ефеката примене модела сходно тачки 3. став 1. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, а камата је израчуната конформном методом. Могућа су мања одступања због заокруживања.


Copyright © 2008 - 2022 , НБС