Калкулатор за модел 4

 

Калкулација на основу четвртог модела који су банке, сходно тачки 3. став 1. тачка 4) Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути (у даљем тексту: Одлука), дужне да понуде корисницима стамбених кредита индексираних у швајцарским францима ради закључења анекса уговора којим се за тај кредит износ месечног ануитета израженог у швајцарским францима снижава за 20% уговореног износа у периоду од 36 месеци од дана закључења анекса уговора. По истеку тог периода, корисник наставља да отплаћује уговорени износ ануитета. Укупан износ за који су месечни ануитети умањени отплаћује се у дванаест једнаких месечних рата након истека првобитног рока доспећа кредита. На потраживања чија је наплата одложена у складу са Одлуком банка не обрачунава нити наплаћује камату. Kалкулација обухвата и могућност обрачуна ефекта умањења рате кредита по основу укупног износа новчаних средстава који је банка, сходно тачки 2. Одлуке, дужна да урачуна у превремену отплату кредита.


Параметри калкулације
Износ главнице кредита*
Износ који је банка наплатила по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF****  CHF
Износ остатка (главнице) дуга по кредиту индексираном у CHF након умањења****  CHF
Преостали рок отплате кредита
Преостали рок отплате кредита  месеци
Уговорена камата по кредиту у CHF*
Укупна уговорена каматна стопа  %
* За унос децимала користити зарез.
** За унос користити максимално четири децимале.
*** За унос користити максимално пет децимала.
**** За унос користити максимално две децимале.


Напомене
Калкулативни модел 4 применљив je на све кредите чији је преостали рок доспећа у распону од 1 до 348 месеци.

Важно!!!
Ови калкулатори су представљени као водичи за оквирно израчунавање ефеката примене модела сходно тачки 3. став 1. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, а камата је израчуната конформном методом. Могућа су мања одступања због заокруживања.


Copyright © 2008 - 2023 , НБС