Износ више наплаћених средстава за повраћај

 

Калкулација сходно тачки 2. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути (у даљем тексту: Одлука), према којој је банка дужна да за сваки појединачни уговор о кредиту у отплати који је закључила с корисником пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, бр. 36/2011), без обзира на страну валуту у којој је тај кредит индексиран, утврди укупан износ новчаних средстава који је наплатила по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе (нпр. промена каматне стопе у складу са актима пословне политике, општим условима пословања или промењеним тржишним условима), и то у периоду од једностраног повећања каматне стопе до почетка примене тог закона.

УВОДНА НАПОМЕНА: Предуслов коришћења калкулатора је да корисник кредита познаје вредности основних параметара чији унос је неопходан за вршење обрачуна (попут датума када је банка у којој корисник има кредит вршила једнострано повећање каматне стопе, промењених вредности фиксне марже или номиналне вредности каматне стопе – уколико је иста уговорена као фиксна и др.). У случајевима у којима су банке једнострано повећавале неодредиве елементе променљиве каматне стопе позивајући се на своје опште услове пословања, пословну политику и друге објективне околности које се могу сматрати неодредивим, неопходно је да корисник буде упознат с промењеним вредностима фиксне марже или номинално израженом каматном стопом, како би исте могао да унесе у калкулатор и на тај начин добије што прецизнији обрачун износа више наплаћених средстава по том основу.


Параметри калкулације*
Датум одобрења кредита (формат: dd.mm.yyyy.)
Првобитно одобрен износ кредита
Рок одобрења кредита  број година
Тип првобитно уговорене каматне стопе
Висина првобитно уговорене каматне стопе, на годишњем нивоу  %
Датум првог једностраног повећања каматне стопе (формат: dd.mm.yyyy.)
Висина нове фиксне каматне стопе  %
Датум другог једностраног повећања каматне стопе (формат: dd.mm.yyyy.)
Висина нове фиксне каматне стопе  %
Датум трећег једностраног повећања каматне стопе (формат: dd.mm.yyyy.)
Висина нове фиксне каматне стопе  %
Број ануитета у години
Укупан број ануитета
* За унос децимала користити зарез. За унос користити максимално две децимале.


Напомене
- Од 18 банака које су пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга једнострано повећавале каматну стопу (позивајући се на пословну политику, трошкове финансирања, кретање стопе инфлације и др.), пет банака је до дана доношења Одлуке већ извршило повраћај пуног износа више наплаћених средстава по основу једностраног повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе својим корисницима. Корисници кредита у тим банкама не могу очекивати позитивне ефекте у смислу умањења преосталог износа дуга по основу примене овог калкулатора.
- Већина банака је до дана објављивања Одлуке већ извршила одређена умањења главнице кредита по основу превремене отплате својим корисницима, тако да ће нумерички ефекат добијен коришћењем овог калкулатора у пракси вероватно бити мањи од приказаног. Овај калкулатор приказује пун износ средстава које су банке више наплатиле од корисника кредита по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе, у периоду од једностраног повећања каматне стопе до почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга.

Важно!!!
Овај калкулатор је примењив на све врсте уговора о кредиту (стамбене, готовинске, потрошачке итд.), без обзира на тип валуте (евро, швајцарски франак, динар итд.), код којих су банке вршиле једнострано повећање неодредивих елемената променљиве каматне стопе, у периоду од једностраног повећања каматне стопе до почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга (5.12.2011. године). Износи добијени применом овог калкулативног модела представљају апроксимацију могућих износа, пошто тачан обрачун зависи од уговореног начина и периода примене вредности уговорене каматне стопе по сваком конкретном уговору о кредиту.
Уколико је преостали износ остатка главнице дуга по кредиту мањи од оквирног износа обрачунатог овим калкулатором, у превремену отплату кредита урачунава се износ остатка главнице дуга.


Copyright © 2008 - 2022 , НБС