Калкулатор утицаја претпостављене промене номиналне каматне стопе и/или курса динара

 

Унесите податке о финансисјком лизингу
Износ нето финансирања (одабрати EUR и за динарски кредит који је индексиран у EUR)  
Број месеци у којима плаћате рате лизинг накнаде  месеци
Годишња номинална каматна стопа на износ нето финансирања  %
Метод обрачуна камате
Претпостављена промене номиналне каматне стопе и/или курса динара
Навести редни број месеца у ком се претпоставља промена номиналне каматне стопе  месец
Претпостављена нова номинална каматна стопа  %
* За унос децимала користити запету


Напомена:
Овај калкулатор представља водич за оквирно израчунавање ефеката претпостављене једнократне појединачне и заједничке промене променљивог елемента номиналне каматне стопе и курса динара у било ком периоду отплате, у складу с тачком 12б. Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику. Могућа су мања одступања због заокруживања.


Copyright © 2008 - 2024 , НБС