Kалкулатор за поређење цена терминских уговора о куповини девиза

 

Терминска куповина девиза је уговарање куповине девиза на одређени дан у будућности, по унапред утврђеном курсу - термински курс. Терминска куповина девиза се може вршити без полагања динарског депозита (тзв. чист форвард) или уз полагање дела или целе динарске противвредности девиза које се купују на одређени дан у будућности (тзв. покривени форвард).
Калкулатор се може користити за:
- поређење цена чистог и покривеног форварда куповине девиза,
- поређење цена покривених форварда куповине девиза.


Подаци о терминској куповини девиза*
Износ девиза који се купује  
Рочност трансакције (број дана)  
  Понуда бр. 1 Понуда бр. 2  
Понуђени термински курс  дин.  дин.  
Тражени динарски депозит  дин.  дин.  
Понуђена каматна стопа на динарски депозит  %  %  
Тржишна каматна стопа на динарски депозит исте рочности  %  %  
* За унос децимала користити зарез.

Важно!!!
За коришћење калкулатора неопходно је унети следеће податке:
- Износ девиза који се купује - износ девиза чија се терминска куповина уговара;
- Рочност трансакције (број дана) - број дана од момента закључења уговора до уговореног датума куповине девиза;
- Понуђени термински курс - курс за терминску куповину девиза који нуди банка;
- Тражени динарски депозит - динарски депозит који купац девиза мора положити код банке приликом закључења уговора. У случају покривеног форварда, тј. уговора са динарским депозитом, уноси се тражени износ депозита, а максимално до износа динарске противвредности девиза по терминском курсу. У случају чистог форварда, тј. уговора без покрића, уноси се нула.
- Понуђена каматна стопа на динарски депозит - у случају покривеног форварда, тј. уговора са динарским депозитом, уноси се каматна стопа коју банка нуди на конкретан динарски депозит (који служи као обезбеђење за терминску трансакцију). У случају чистог форварда, тј. уговора без покрића, уноси се нула. Обрачун камате на депозите врши се на бази конформне методе.
- Тржишна каматна стопа на динарски депозит исте рочности - у случају покривеног форварда, тј. уговора са динарским депозитом, уноси се тржишна каматна стопа коју нуди иста или друга банка на динарске депозите исте рочности. У случају чистог форвард уговора, тј. уговора без покрића, уноси се нула. Обрачун камате на депозите врши се на бази конформне методе.

Copyright © 2008 - 2024 , НБС